Yaumu Nisfush-Sha'aban, 2nd June,2015/15th Sha'aban 1436AH (Pictures)

You can view or download pictures of Yaumu Nisfu-Sha'aban, from Husainiyyah Baqiyatullah Zaria.