Edil-Fitr Lecture by Sheikh Ibraheem Zakzaky (H) at Husainiyyah Baqiyatullah, Zaria.